MEVZUAT

SÜLEYMAN DEMİREL LİDERLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez (SDÜLİMER): Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezini,ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunuifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası ilişkiler açısından ve Türk toplumu ve Türk Dünyasının geleceğini şekillendirecek genç liderlerin yetiştirilmesi, kariyer ve eğitim planlaması ve toplum vizyonunun gençliğe aktarılabilmesi için bilimsel ölçütler çerçevesinde eğitim, araştırma, seminer, konferans, proje ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, gelişmekte olan ve aynı zamanda uluslararası organizasyonlarda görev ve sorumlulukları artan Türkiye için her türlü insan kaynaklarının ve özellikle beyin gücünün iyi değerlendirilmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının liderlik kapasitelerinin ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak ve Türkiye’nin yönetsel, sosyo-ekonomik açılardan gelişimine, yaratıcı, üretken, vizyon sahibi liderlik vasıflarına sahip birey, kurum ve toplumlara ulaşmaya katkı sağlamaktır.

(2) Merkez bu amaçlar doğrultusunda;

a) Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin liderliğin stratejik bir unsur olduğuna ilişkin tutumlar geliştirmelerini destekler, b) Liderliğe ve girişimciliğe açık olmalarını sağlamak için çalışmalar yapar,

c)   Bölümlerde yürütülen ilgili programların gerçek yaşamın, piyasanın, ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün, diğer sektörlerin ve toplumun

ihtiyaçlara göre kendi eğitim ve öğretimlerini gözden geçirmelerine katkı sağlar,

ç) (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla kişilere ihtiyaç duyulan alanlarda,

liderlik, kariyer, yöneticilik, liderlik ve kariyer eğitimleri, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve benzeri konularda araştırma, inceleme ve projeler yapar veya yaptırır, bu gibi çalışmalara katılır ve destekler,

d)  (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Kişilerin kişisel, okul ve iş yaşamlarında liderlik niteliklerini geliştirmelerine, kariyer gelişimlerine katkı

yapacak faaliyetlerde bulunur,

e)   (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Liderlik, yöneticilik ve yönetim süreçleri, kariyer gelişimi ve eğitimi konularında dersler önerilmesine,

projeler üretilmesine, seminerler-konferanslar-kongreler-sempozyumlar ve benzerlerinin düzenlenmesine, öğrencilerin lisans ve lisansüstü tezler hazırlamasına ve yayınlar yapılmasına katkı sağlar,

f ) (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Üniversitenin halka, çalışma yaşamına, sanayi ve ticaret sektörlerine ve yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına; ihtiyaç duyacağı lider, yönetici, uzman ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışmalar yapar.

g) (Ek:RG-23/10/2014-29154) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu konularda eğitim,

danışmanlık ve sertifika programları yapar.

ğ ) (Ek:RG-23/10/2014-29154) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri

gerçekleştirir veya bu eğitim faaliyetini yürütür.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a ) (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli liderlerin yetiştirilebilmesi ve yönetsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve diğer kişilerin liderlik vasıflarının artırılması, kariyer planlaması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,

b)  Çağdaş gelişmeler, uygulamalar ve bilimsel yöntemler ışığında eğitim, uygulama, bilimsel araştırma yapma olanağı sunmak ve bu yolla

kurumsal yönetsel ve liderlik kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak,

c)   Yönetim, liderlik, karar verme, güdüleme, örgütsel değişimin yönetimi, Avrupa Birliğiyle uyum çerçevesinde etkin ve pro-aktif politikalar

geliştirme, ulusal ve uluslararası kamusal politikaların analizi, hızlı değişim dönemlerinde karar verme ve liderlik, toplam kalite, takım çalışması yapma ve benzeri konularda yaşanan güncel gelişmeleri kuramsal olarak ve uygulama açısından inceleyerek, bireysel ve kurumsal liderliği geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirmek,

ç) Talep olması durumunda Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde sertifika programları düzenleyerek piyasanın uzman

yönetici ihtiyacına cevap verebilmek,

d)  (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Liderlik, kariyer planlaması ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının

çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak,

e)   (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Liderlik, kariyer ve eğitim konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler,

sempozyumlar, sertifika programları, araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara katılmak,

f)   Süleyman Demirel Demokrasi Müzesinin işlerlik kazanmasına ve eğitim ve araştırma faaliyetlerinde daha etkin kullanılmasına yardımcı olmak.

g)  (Ek:RG-23/10/2014-29154) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu konularda eğitim,

danışmanlık ve sertifika programları yapmak,

ğ ) (Ek:RG-23/10/2014-29154) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetlerini yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Koordinasyon grupları.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,ç) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f)  Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,g) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili fakültelerde ve gerek görüldüğünde yüksek okullarda ve meslek yüksek okullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

(2) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlar, uygulanışını denetler, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözdengeçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Koordinasyon grupları

MADDE 12 – (Değişik:RG-23/10/2014-29154)

(1) Merkez Müdürü; liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetini yürütmek üzere Üniversite birimlerinden ve Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden koordinasyon grupları oluşturur. Koordinasyon grupları; Merkez Müdürü ve/veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Merkez Müdürüne önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

MADDE 13 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür

 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11.09.2006 26286
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1 23.10.2014 29154
2    
3